Pangangalaga sa anyong tubig

1. Huwag magtapon ng basura at nakalalasong kemikal sa mga ito.

2. Huwag gumamit ng mga dinamita at cyanide o anumang uri ng lason sa pangingisda.

3. Gumamit ng lambat na may katamtamang laki ng butas sa pangingisda. Ito ay upang maiwasan sa paghuli ng maliliit pang isada.

4. Huwag mangisda sa lugar na itinakda bilang isang marine sanctury. Dito inaalagaan at pinarami ang iba't ibang uri ng yamang-tubig.

No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!