Araling Panlipunan


new deped logoK TO 12 ARALING PANLIPUNAN 
(Social Studies)


Basic Education Curriculum version as of January 31, 2012

I. LEARNING AREA STANDARD


Naipamamalas ang pag-unawa sa mga konsepto at pag-aaral ng mga tao at grupo, komunidad at lipunan kung paano sila namuhay at namumuhay, ang kanilang ugnayan at interaksyon sa kapaligiran at sa isa’t isa, at ang kanilang mga paniniwala at kultura upang makabuo ng pagkakakilanlan bilang Pilipino, tao at miyembro ng bansa at mundo; maunawaan ang sariling lipunan gamit ang mga kasanayan sa pananaliksik, pagsisiyasat, mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya, pagkamalikhain, pakikipagkapwa, likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman at pakikipagtalastasan tungo sa isang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.

II. Pangunahing Pamantayan ng Bawat Yugto (Key Stage Standards):


Grade Level: Kindergarten

araling-panlipunan-kinder-curricululm-guide.jpg (800×600)
Grade Level Standards:
Naipamamalas ang pag-unawa sa kaalaman tungkol sa sarili at mga gawain ng tao sa kanyang kapaligiran at pagpapaunlad ng kakayahang sosyo-emosyunal at positibong pakikipag-ugnay at pakikisalamuha sa tahanan, paaralan at pamayanan.

Baitang 1 (Grade 1)


Grade Level Standards:
Naipamamalas ang kamalayan bilang batang Pilipino at kasapi ng pamilya at paaralan at pag-unawa sa batayang konseptong pagpapatuloy at pagbabago, distansya at direksyon at ang pagpapahalaga sa kapaligiran ng tahanan at paaralan tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.araling-panlipunan-grade-1-curricullum-guide.jpg (800×600)
araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide

Baitang 2 (Grade 2)


Grade Level Standards:
Naipamamalas ang pagkilala, pag-unawa at pagpapahalaga sa kinabibilangang komunidad ngayon at sa nakaraan gamit ang mga konseptong pagpapatuloy at pagbabago, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, mga simpleng konseptong heograpikal tulad ng lokasyon tungo sa isang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.
araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide

Baitang 3 (Grade 3)


Grade Level Standards:
Naipamamalas ang pag-unawa sa kasaysayan ng sariling lalawigan at rehiyon kasama ang aspetong pangkultura , pampulitika, panlipunan at produksyon at distribusyon ng lokal na produkto gamit ang mga natutunang konsepto at pamamaraan sa mga naunang baitang para sa mas malalim na pag-unawa ng impormasyon at pagkakakilanlan bilang Pilipino at mamamayan ng Pilipinas tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.
araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide

Baitang 4 (Grade 4)


Grade Level Standards:
Naipamamalas ang pag-unawa sa batayang konseptong pangheograpiya at ang aplikasyon nito sa iba’t ibang pamayanan ng Pilipinas katulad ng mga komunidad sa itaas at ibaba, sa tabi ng dagat at ilog, at iba pa, ang ugnayan ng tao, lipunan at kalikasan at ang epekto ng ugnayang ito sa pamayanan at kapaligiran tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.
araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide

Baitang 5 (Grade 5)


Grade Level Standards:
Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa pagkabuo ng kapuluan at mga sinaunang lipunan hanggang sa simula ng ika-20 siglo gamit ang batayang konseptong katulad ng kahalagahang pangkasaysayan (historial significance), pagpapatuloy at pagbabago, ugnayang sanhi at epekto tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.
araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide

Baitang 6 (Grade 6)


Grade Level Standards:
Naipamamalas ang patuloy na pag-unawa at pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan tungo sa pagbuo ng tiyak na pagkakakilanlan bilang Pilipino at mamamayan ng Pilipinas tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.
araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide

Baitang 7 (Grade 7)


Grade Level Standards:
Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas batay sa pagsusuri ng sipi ng nakasulat, pasalita awdyobiswal at kombinasyon ng mga ito, mula sa sa iba’t-ibang panahon, tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan. araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide

Baitang 8 (Grade 8)


Grade Level Standards:
Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan, pamahalaan, ekonomiya, at ugnayan ng mga bansa sa rehiyong Asya tungo sa paggalang at pagpapahalaga ng mga pagkakatulad at pagkakaiba sa rehiyon at sa papel ng Pilipinas sa Asya t ungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan. araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide

Baitang 9 (Grade 9)


Grade Level Standards:
Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa iba’t-ibang aspeto ng kasaysayan ng mundo, tungo sa pag-unawa, paggalang at pagpapahalaga ng mga pagkakatulad at pagkakaiba sa daiddig at sa pagbuo ng pandaigdigang pananaw tungkol sa lugar at papel ng Pilipinas sa mundo, tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.
araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide

Baitang 10 (Grade 10)


Grade Level Standards:
Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa batayang konseptong ekonomiks at ang aplikasyon ng mga ito sa sariling buhay at sa bansa, gamit ang pamamaraang matematikal tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.
araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide

Baitang 11 (Grade 11)


Grade Level Standards:
Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga hamon at napapanahong isyung hinaharap ng Pilipinas upang makabuo ng tugon na batay sa masusing pag-aaral ng isyu at nararapat at sapat na impormasyon tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.

Baitang 12 (Grade 12)


Grade Level Standards:
Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga hamon at napapanahong isyung hinaharap ng Asya at ng mundo upang makabuo ng tugon na batay sa masusing pag-aaral ng isyu at nararapat at sapat na impormasyon tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.


araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide araling panlipunan curriculum guide

4 comments: