Patinig na /i/ (may larawan)


  Kk 
Hh 
  Ii 
Ll 
  Mm
Nñ
 Pp 
 Ss
 Tt
 Ww 
w 
larawan na nagsisimula sa titik  Ii
ilaw
mga larawan na nagsisimula sa titik  Ii
ibon
mga bagay na nagsisimula sa letrang Ii na may larawan
ipis
larawan na nagsisimula sa titik Ii
itlog

larawan na nagsisimula sa titik
isda

larawan na nagsisimula sa titik Ii
ihaw
larawan na nagsisimula sa titik Ii
ina

larawan na nagsisimula sa titik Ii
isaw

larawan na nagsisimula sa titik Ii
itim

larawan na nagsisimula sa titik Ii
itak
larawan na nagsisimula sa titik Ii
isip

larawan na nagsisimula sa titik Ii
ilong
larawan na nagsisimula sa titik Ii
itik
larawan na nagsisimula sa titik Ii
inakay
larawan na nagsisimula sa titik Ii
isa
larawan na nagsisimula sa titik Ii
ipa


Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!