EsP/EKAWP


Ang Edukasyon sa Pagpapakatao (o Edukasyon sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali, EKAWP or or GMRC = Good Manners and Right Conduct) ay naglalayong malinang at mapaunlad ang kakayahan ng mga magaaral  sa moral na pagpapasya at paggawa ng mga pasyang batay sa idinidikta ng tamang konsensya.

Apat na tema ang nililinang sa paraang expanding spiral mula Kindergarten hanggang Grade 10:
(a) Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi sa Pamilya,
(b) Pakikipagkapwa at Katatagan ng Pamilya,
(c) Paggawa Tungo sa Pambansang Pag-unlad at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa, at 
(d) Pagkamaka-Diyos at Preperensya sa Kabutihan.

Ang nilalaman at istraktura ng Edukasyon sa Pagpapakatao ay nakaangkla sa dalawang disiplina:
Eithics at Career Guidance.

Ang Etika ay ang siyensya ng moralidad ng kilos ng tao. Ang Career Guidance ay ang paggabay sa mag-aaral na magpasya ng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal na tugma sa kanyang mga talento, kakayahan at aptitude at mga trabahong kailangan sa ekonomiya kakayahan at aptitude at mga trabahong kailangan sa ekonomiya


Related Links:
Table Manners {Tamang kaugalian sa hapag-kainan}
Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!